دانشجوياني كه در مسابقات كتبي  قرآن  و عترت شركت كرده اند جهت دريافت گواهي اعلام نتايج و استفاده از نمره تشويقي آن هرچه سريعتر به دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه مراجعه نمايند.