قابل توجه دانشجويان محترم درشرف فارغ التحصيلي

ضمن آرزوي موفقيت در امتحانات پاياني به اطلاع مي رساند جهت صدورگواهينامه موقت و دانشنامه پايان تحصيلات ، مدارك ذيل مورد نياز مي باشد. لذا در ترم آخر به بايگاني آموزش و يا كارشناس آموزشي رشته خود مراجعه و نسبت به تكميل كسري مدارك خود اقدام فرماييد.

 

مدارك لازم جهت فارغ التحصيلي:

(براي صدور گواهينامه موقت ودانشنامه پايان تحصيلات از عكس هاي اسكن شده سيستم آموزش استفاده خواهدشد)

1-تصويرشناسنامه تمام صفحات (درصورت داشتن توضيحات) دوبرگ

2- اصل فيش واريزي بابت ارزشيابي مدارك، به شماره حساب جاري سيبا 0104460446004 نزد بانك ملي

شعبه زبرجد تهران به نام دانشگاه آزاد اسلامي

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته150000  ريال

* كارداني پيوسته وناپيوسته 70000ريال

3- تمبر 000/10 ريالي بانك ملي ايران: 2 عدد

6- ارائه اصل مدرك پايه تحصيلي و تاييديه مدرك تحصيلي (براي رشته هاي كارداني پيوسته: اصل وتاييديه مدرك متوسطه سه ساله نظام جديد- كارداني ناپيوسته وكارشناسي پيوسته: اصل مدرك پيش دانشگاهي وتاييديه آن - كارشناسي ناپيوسته: اصل دانشنامه دوره كارداني وتاييديه آن)

 

نحوه دريافت مدارك (گواهينامه موقت ، دانشنامه پايان تحصيلات)

فارغ التحصيلان محترم پس از اطلاع از صدور و تاييد مدارك  مي توانند  همه روزه از ساعت 30/7 تا ساعت 15:00 بجز پنج شنبه ها، جهت دريافت گواهينامه موقت و يا دانشنامه پايان تحصيلات خود با توجه به موارد ذيل مراجعه فرمايند.

الف - با توجه به اينكه مدارك تحصيلي( گواهينامه موقت ، دانشنامه پايان  تحصيلات وريزنمرات ) تنها تحويل  شخص فارغ  التحصيل مي شود لذا همراه داشتن كارت شناسائي معتبر توسط فارغ التحصيل الزامي است. در صورتيكه فارغ التحصيل نتواند جهت دريافت مدارك مراجعه كند.مي تواندبا مراجعه به يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي، به فرد ديگري براي دريافت مدرك وكالت  دهد .فرد مذكور  با ارائه اصل وكالت نامه رسمي و كارت شناسائي معتبرمي تواند مدارك را تحويل بگيرد.

ب - تحويل مدارك و ريزنمرات به فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه بر اساس  بخشنامه هاي معاونت وظيفه عمومي ناجا و سازمان مركزي دانشگاه با ارائه يكي از مدارك ذيل امكان پذير مي باشد:

 • اصل كارت پايان خدمت ويك برگ تصوير آن
 • اصل كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن ويك برگ تصوير آن
 • اصل كارت معافيت دائم ويك برگ تصوير آن
 • گواهي هاي صادره از سوي سازمان وظيفه عمومي استانها مبني بر اينكه ذينفع حائز شرايط دريافت كارت بود�� و كارت وي در  حال صدور است. ( بديهي است گواهي صادره از سوي ساير ارگانهاي نظامي مورد پذيرش نمي باشد.
 • گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور
 • گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه محل تحصيل در مقطع بالاتر باقيد شماره نامه معافيت تحصيلي
 • شاغلين در وزارت بهداشت و بهداري ها – وزارت آموزش و پرورش – سازمان  كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
 • آموزشگاه فنون هواپيمايي ( موضوع موارد 6 و 7 و 8 و 9 ) قانون خدمت وظيفه عمومي

فارغ التحصيلان ممتاز:

براساس ابلاغيه شماره 732/21 مورخ 23/03/1385 موضوع جلسه 16/11/1384 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ، دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي خود را براساس ضوابط و مقررات ذيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته در همان رشته و گرايش پذيرش مي نمايد.

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارداني در مقطع كارشناسي ناپيوسته

ماده 1: معدل كل حداقل 18 داشته باشند.

1-1- دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند،اگر چه داراي معدل كل بالاي 18 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

1-2- دانشجوياني كه از ماده 47 آئين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند، مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر بر اساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و درسال ورود باشند.

2-1- تعداد ده درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد(3« 3/2 )

2-2- رتبه اكتسابي داوطلب در آزمون ورودي مقطع كارداني ملاك عمل قرار نمي گيرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.

3-1- دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد.

3-2- در صورتيكه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد. بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.

3-3- فارغ التحصيلان رشته هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخوردار شوند . ( اين موضوع شامل دروس پيش نياز دانشگاهي نمي شود و تنها شامل سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود.)

ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.

كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:

1-دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايد نسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت ازتحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .

2-كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي ناپيوسته درمقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشند.

1-1- دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند، اگر چه داراي معدل كل بالاي 17 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

1-2- دانشجوياني كه از ماده 47 آئين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشند.

2-1- تعداد ده درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد. (3« 3/2 )

2-2- رتبه اكتسابي داوطلب درآزمون ورودي مقطع كارشناسي ناپيوسته ملاك عمل قرار نمي گيرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.

3-1- دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسال تجاوز نكرده باشد.

3-2- در صورتيكه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد . بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.

3-3- فارغ التحصيلان رشته هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشد مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخوردار شوند .( اين موضوع شامل دروس پيش نياز دانشگاهي نمي شود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود.)

ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.

كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:

1-دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايد نسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت از تحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فارغ التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .

2- كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

ماده 1 : معدل كل حداقل 17 داشته باشد.

1-1- دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند ، اگر چه داراي معدل كل بالاي 17 باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

1-2- دانشجوياني كه از ماده 47 آيين نامه آموزشي ( نيمسال جبراني ) استفاده كرده باشند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

1-3- فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ناپيوسته مشمول اين آئين نامه نمي شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد فارغ التحصيلان برتر براساس ثبت نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشند.

2-1- تعداد ده درصد براساس مجموع ظرفيت هاي دوره تمام وقت و پاره وقت محاسبه مي شود و در صورتيكه ده درصد محاسبه شده داراي اعشار باشد كوچكترين عدد صحيح بالاتر ملاك عمل قرار گيرد. (3« 3/2 )

2-2- رتبه اكتسابي داوطلب درآزمون ورودي مقطع كارشناسي پيوسته ملاك عمل قرار نمي گيرد.

ماده 3 : حداكثر ظرف مدت هشت نيمسال فارغ التحصيل شده باشند.

3-1- دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده اند در صورتي مشمول اين آئين نامه مي شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از هشت نيمسال تجاوز نكرده باشد.

3-2- در صورتيكه دانشجو پس از هشت نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در ترم تابستاني فارغ التحصيل شود مشمول اين آئين نامه مي گردد. بديهي است ترم هاي تابستاني جزء نيمسالهاي تحصيلي محسوب نمي شود.

ماده 4 : فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آئين نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آئين نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان پذير است.

كليه فارغ التحصيلان كه برابر آئين نامه فوق شرايط فارغ التحصيلان ممتاز را دارند جهت پذيرش بدون آزمون به شرح ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند:

1- دانشنامه پايان تحصيلات آنها بايد قبل از آبان ماه از سوي اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه صادرشده و براي اداره كل امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي ارسال شود، بنابراين كليه فارغ التحصيلان كه شرايط استفاده از اين امتياز را برابر آئين نامه هاي اعلام شده دارند بايدنسبت به تكميل مدارك مورد نياز براي اعلام فراغت از تحصيل حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايند تا پرونده فراغت از تحصيل آنها از سوي اداره آموزش براي اداره امور فارغ التحصيلان ارسال شده و امكان بررسي سوابق تحصيلي و صدور مدرك و ارسال دانشنامه براي سازمان مركزي – اداره كل امور فار�� التحصيلان فراهم گردد در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه نخواهد بود .

2- كليه فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) سال تحصيلي 87-1386 و بعد از آن لازم است با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته و دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته جهت بهره مندي از تسهيلات درنظر گرفته شده جهت پذيرش بدون آزمون نسبت به ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي مركز آزمون اقدام نمايند.

 

مراحل صدور مدارك المثني:

الف) دانشنامه پايان تحصيلات وگواهينامه هاي مصوب :

 1. اعلام كتبي توسط شخص فارغ التحصيل وثبت در دبيرخانه واحدوتحويل آن به اداره فارغ التحصيلان واحد
 2. تعهد (فارغ التحصيل نسبت به دانشگاه متعهد مي گردد که ادعاي وي خلاف واقع نبوده و در صورت پيدا شدن مدرک بلافاصله مدرک را تحويل واحد دانشگاهي نمايد.)
 3. استشهاد محلي، که حداقل به امضاي سه نفر رسيده باشد وتاييد يکي از امضاها در يکي از دفاتر اسنادرسمي.
 4. نشر آگهي فقدان مدرک تحصيلي در يکي از جرايد کثير الانتشار در سه نوبت (هردو هفته يکبار ) و تسليم دو نسخه از هرنوبت از روزنامه هاي منتشره متضمن آگهي ذکر شده به اداره فارغ التحصيلان واحد دانشگاهي.
 5. واريز مبلغ سيصد هزار ريال به  حساب سيبا بانک ملي به شماره 0104460446004و تحويل فيش واريزي به واحد دانشگاهي.

ب)گواهينامه موقت :

در صورتيکه فارغ التحصيل گواهينامه موقت پايان تحصيلات خود را مفقود کرده باشد براي دريافت دانشنامه انجام مراحل 1 تا 4  کفايت مي کند.

لازم به ذکر است صدور مدرک المثني به هر دليل تنها بک بار انجام مي گيرد

ج- تغيير مشخصات شناسنامه اي

در صورتيکه مشخصات شناسنامه اي فارغ التحصيل به استناد راي دادگاه و سند رسمي اداره ثبت احوال تغيير نمايد اصلاح مدرک براي فارغ التحصيل به شرح ذيل خواهد بود :

اگر تغييرات شناسنامه اي بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصيل مي بايست مبلغ سيصد هزار ريال بابت صدور مدرک  با مشخصات جديد،به حساب 0104460446004 بانك ملي به نام دانشگاه آزاد اسلامي، واريز و ساير مدارک لازم را شامل دانشنامه  و يا گواهينامه مصوب قبلي، تصوير برابر اصل شده دادنامه (راي دادگاه) و تمامي صفحات شناسنامه و فيش مبلغ واريزي را جهت  ابطال مدرک قبلي و تاييد مدرک جديد به واحد دانشگاهي تحويل نمايند .

اداره فارغ التحصيلان پس از دريافت كليه مدارك لازم نسبت به صدور دانشنامه جديد وارسال به سازمان مركزي جهت بررسي  وتاييد اقدام خواهد نمود

اگر تغييرات شناسنامه اي قبل از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصيل مي بايست تصوير برابر اصل شده دادنامه (راي دادگاه) ، اصل شناسنامه جديد و تصوير از تمامي صفحات شناسنامه به واحد دانشگاهي تحويل نمايند .

اداره فارغ التحصيلان پس از دريافت كليه مدارك لازم نسبت به صدور دانشنامه بامشخصات جديد وارسال به سازمان مركزي  جهت بررسي وتاييد اقدام خواهد نمود

دريافت فرم ها :

 1. فرم اعلام مفقودي
 2. فرم تعهد نامه
 3. استشهاد محلي
 4. آگهي فقدان مدرک