آدرس پستي :

               خراسان رضوي ، فريمان ، كيلومتر 4 جاده سد فريمان - كدپستي 9391968700

شماره هاي تماس:      4-34631012-051

فـاكـس :                 34631015-051

پست الكترونيك:          fariman@iau9.ac.ir

آدرس وب سايت:       www.fiau.ac.ir       

 كانال تلگرامي :        iaufariman@ 

شماره تلگرام :         09398557813

 شماره هاي  داخلي

رديف

سمت

نام همكار

داخلي

1

رياست

دكتر هاشمي

 

2

معاونت

دكتر عليشاهي

17

3

دفتررياست،دبيرخانه

آقاي كاظمي

11

4

آموزش

آقاي نبي زاده

26

5

آموزش

آقاي مستغني

13

6

امور مالي و شهريه

آقاي سنجري

25

7

امور دانشجويي،كتابخانه

خانم هاشمي

29

8

دفتر فرهنگ

حاج آقاجلالي

32

9

تاسيسات

آقاي راد

15

10

اساتيد مدعو

اتاق اساتيد

16

11

خدمات طبقه 4

آقاي كنعاني

14

12

خدمات طبقه 1

آقاي اديم

28

13

انتظامات

 

آقاي عيسايي

34

14

آقاي صنايع

15

كارپردازي

آقاي روحي

24

16

هيات علمي

آقاي رضازاده

16

17

مديرگروه عمران

آقاي زاده محمد

18

18

مدير گروه آموزش ابتدايي

آقاي گوهري

19

19

مديرگروه تربيت بدني

آقاي هلال

20

20

مدير گروه كامپيوتر

آقاي رواخواه

21

21

مدير گروه حسابداري

آقاي ذبيحي

22

22

مديرگروه برق

آقاي اكبري

23

23

هيات علمي

آقاي نجفيان

27

24

هيات علمي

آقاي خاكسار

27

25

انتشارات

آقاي دست برات

33

26

حراست ( تلفكس)

آقاي نبي زاده

31

  

اوقات شرعی