معرفی معاونت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان

 دکتر محمد علیشاهی
دکترای تخصصی (Ph.D) مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
alishahi@mshdiau.ac.ir
 

 

اوقات شرعی