قابل توجه دانشجویان محترم:

جهت تمدید اعتبارکارت های دانشجویی به امور دانشجویی (خانم هاشمی ) مراجعه فرمایید.

امور دانشجویی دانشگاه