با توجه به بخشنامه شهریه سال 98-97 دانشجویان موظف به انجام انتخاب واحد در بازه تعیین شده می باشند.چنانچه انتخاب واحد در خارج از تقویم یاد شده صورت گیرد 2.5 درصدمازاد بر ضریب اولیه بایستی پرداخت گردد.

امور مالی مرکز