تقویم ترمی نیمسال اول 98-97-دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان

انتخاب واحد

دوشنبه 12/06/97 لغایت چهارشنبه 21/06/97

شروع کلاسها

شنبه 24/06/97

حذف و اضافه

شنبه 07/07/97 لغایت پنجشنبه 12/07/97

پایان کلاسها

پنجشنبه 13/10/97

حذف اضطراری

لغایت پنج شنبه 15/09/97

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

از دوشنبه 10/10/97

امتحانات

شنبه 15/10/97 لغایت 27/10/97