پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
فایل امتحان مجازی