پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته حقوق | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کارشناسی پیوسته حقوق
توضیحات
رشته کارشناسی پیوسته حقوق در این مرکز دایر می باشد.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت کارشناسی پیوسته حقوق
فایل امتحان مجازی