شنبه، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
کاردانی پیوسته تربیت بدنی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کاردانی پیوسته تربیت بدنی
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته کاردانی پیوسته تربیت بدنی