پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی
توضیحات
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت تربیت بدنی در حال حاضر در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
فایل امتحان مجازی