پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کاردانی ناپیوسته حسابداری | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کاردانی ناپیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری
فایل امتحان مجازی