پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
اداره بایگانی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
شرح وظایف اداره بایگانی آموزش
1- تشكيل پرونده دانشجويان جديدالورود هنگام ثبت نام
2- شماره گذاري اوراق پرونده و ثبت فهرست مدارك تحصيلي دانشجويان
6- دريافت مدارك پيش دانشگاهي – كارداني و ليسانس از دانشجويان جديدالورود
7- تحويل مدرك پيش دانشگاهي به دانشجويان فارغ التحصيل يا تسويه حساب نموده
8- شماره گذاري پرونده ها ومنظم نمودن آن به ترتيب سال ورود