پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
اداره برنامه ریزی و امتحانات | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
شرح وظایف اداره برنامه ریزی و امتحانات
1. چاپ ليست مشروطين و ارسال آن به گروههاى مربوطه جهت اعلام دروس مازاد بر سقف دانشجويان
2. بررسى و اعلام دانشجويان ممتاز جهت استفاده از تخفيف شهريه.
3. چاپ كارنامه دانشجويان ميهمان و معرفى طبق فرم4 و ارسال به واحد مبداء
4. چاپ ليست دانشجويانيكه در ترم جارى پيش نيازدروس را رعايت ننموده اند و ارسال به گروه جهت اعلام نظر
5. تهيه و ارسال دستورالعمل امتحانات و پيگيرى لازم جهت اجراى آن در هر نيمسال
6. تهيه تقويم هر نيمسال و ابلاغ به دانشكده پس از تصويب توسط رياست محترم و معاونت محترم آموزشى دانشگاه
7. نظارت در امر برگزارى امتحانات در هر دانشكده
8. جمع آورى كليه صورتجلسات امتحانى دانشكده ها و رسيدگى مجدد
9. جمع آورى كليه صورتجلسات تخلف از دانشكده ها و ارسال به كميته انضباطى دانشگاه
10. پيگيرى و دريافت نمرات نهايى دانشجويان از گروههاى مختلف
11. محاسبه و گزارش ساعات مراقبت كليه همكارانى كه در امر برگزارى امتحانات شركت داشته اند
12. چاپ وارسال خلاصه وضعيت تحصيلى دانشجويان بنا به درخواست قسمتهاى مختلف
13. جمع آورى ارزشيبابى هاى اساتيدازكليه دانشكده ها
14. چاپ گواهى تعدادواحد و معدل براى دانشجويان در حال تحصيل
15. بررسى و ثبت دروس تطبيقى دانشجويان پس از تاييد مدير گروه
16. انجام مكاتبات و بررسى سوابق نمرات دانشجويان و پاسخگويى به استعلامات مختلف
17. بررسى پرونده دانشجويان واجد شرايط جهت اخذ دروس بصورت معرفى به استاد
18. بررسى درخواست اوليه دانشجويان و ارائه دروس بصورت ترم جبرانى (ماده 47 (
19. انجام كليه حذف ها شامل الف : حذف عدم رعايت پيش نياز ،ب: حذف واحدهاى مازاد ،ج: حذف دروس غايب در جلسه امتحان ،د: حذف مشروطى ،ح: حذف شاهد و جانباز
20. تكميل فرم خلاصه وضعيت تحصيلى دانشجويان جهت طرح در كميسيون موارد خاص آموزشى
21. ابلاغ نظريه هاى شوراى آموزشى و كميسيون مواردخاص آموزشى مربوط به اين اداره به دانشحويان و گروهها