پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
اداره ثبت نام | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
شرح وظایف اداره ثبت نام
1- ثبت نام دانشجويان جديد الورود. 2- ثبت اطلاعات دانشجويان مهمان و معرفى از واحدهاي ديگر.
3- تهيه گزارش وضعيت تحصيلى دانشجويان به كميسيون موارد خاص.
4- ابلاغ نظريه هاي شوراي آموزشى و كميسيون موارد خاص به دانشجويان.
5- صدور فرم 5 (خلاصه وضعيت تحصيلى) براي دانشجويانى كه در شمول ماده 46 آيين نامه آموزشى قرار مي گيرند.
6- صدور معرفي نامه براى دانشجويانى كه به ساير واحدها معرفى مي شوند.
7- صدور مجوز معرفى به استاد و ترميم معدل پس از تاييد اداره برنامه ريزى و امتحانات.
8- ارسال پرونده هاى دانشجويان انتقالى به واحد ديگر.
9- ثبت اطلاعات، تشكيل و درخواست پرونده دانشجويان انتقالى از واحدهاى ديگر.
10- ابلاغ كسرى مدارك ثبت نام به دانشجويان.
11- ابلاغ به دانشجويان غايب و غايب راكد جهت مشخص نمودن وضعيت تحصيلى.
12- مكاتبه با سازمان مركزى در صورت تاييد شوراي آموزشى در مورد ادامه تحصيل
13- درخواست تاييديه تحصيلي دوره قبلي برالي دانشجويان دو مقطع كارشناسي ناپيوسته
14- ارسال ليست متاخرين ثبت نام
15- ثبت مرخصي تحصيلى دانشجويان پس از طى مراحل و تكميل فرم مرخصى توسط دانشجويان و تاييد توسط مراجع ذيصلاح.