پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
مسئول آموزش | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
معرفی مسئول آموزش
نام و نام خانوادگي: مرضيه سادات اعظم هاشمي
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس
رشته تحصيلي: مشاوره
تلفن تماس: 34631012 داخلي 26