پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
حراست | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
حراست
دفترحراست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان پیگیری و رسیدگی به اخبار و شکایات واصله در خصوص مسائل امنیتی، سیاسی، انتقادی و اجتماعی اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان را به عهده دارد.
شماره تماس: 4-34631012 داخلی 29
نمابر: 4-34631012 داخلی 31