سه شنبه، ۸ مهر ماه ۱۳۹۹
مسئول امور دانشجویی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
مسئول امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی: احسان نبی زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
شماره تماس: 4-34631012 داخلی 29