پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
مسئول اداری-مالی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
مسئول اداری-مالی
نام و نام خانوادگی: مرتضي سنجري
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: حسابداری
شماره تماس: 4-34631012 داخلي 25