شنبه، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹
معرفی ریاست | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
معرفی ریاست
نام و نام خانوادگی: جلیل خاکسار ته خیابانی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: حسابداری
ایمیل: jalil.khaksar@yahoo.com