پنج شنبه، ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹
معرفی معاونت | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
معرفی ریاست
نام و نام خانوادگی: محمد علیشاهی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: alishahi@mshdiau.ac.ir